นักวิทยาศาสตร์พลเมืองกับการเฝ้าระวังผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน