ความเสี่ยงข้ามพรมแดนและการกํากับดูแล อนาคตร่วมกันของอาเซียน: กรณีพลังงานข้ามแดน


ความเสี่ยงข้ามพรมแดนและการกํากับดูแล อนาคตร่วมกันของอาเซียน: กรณีพลังงานข้ามแดนTrans-boundary Risks and Governance with Common Futures of ASEAN: The Case of Cross-border Energy

สมพร เพ็งค่ำ
นักวิชาการอิสระ ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน 

ปัญญา พราหมณ์แก้ว (เรียบเรียง)
สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (ม.ค.–มิ.ย. 2564) หน้า 1-10.

Download PDF

การประมวลข้อค้นพบจากโครงการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบข้ามชาติ โครงสร้างความเหลื่อมล้ำ กับการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน กรณี โรงไฟฟ้าหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว” จากงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “ความเสี่ยงข้ามแดนและการกํากับดูแลอนาคตร่วมกันของอาเซียน: กรณีโรงไฟฟ้าหงสา ชายแดนไทย-ลาว” เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564