สมพร เพ็งค่ำ "เสียงของชุมชนกับผลกระทบเรื่องสุขภาพ" ในเว็บไซต์ the101.world


เราตั้งใจที่จะทำงานพัฒนาชุมชน ทำให้ชุมชนมีศักยภาพในการประเมินผลกระทบด้วยตนเอง แล้วใช้ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลกระทบตรงนี้ เข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจโครงการพัฒนาหรือนโยบายที่จะกระทบต่อชุมชน

ใต้พรมเรื่องสิ่งแวดล้อมมีปัญหาอะไรซุกอยู่บ้าง และในฐานะคนทำงาน เธอมองเห็นความซับซ้อนของปัญหาสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร คำตอบอยู่ในบทสนทนาต่อไปนี้

อ่านบทสัมภาษณ์เต็มได้ที่ https://www.the101.world/somporn-pengkam-interview/