การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน (Community Health Impact Assessment : CHIA) แนวคิด แนวทาง และกรณีศึกษา


เอกสารชิ้นนี้เป็นผลจากโครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลกระทบด้านนสุขภาพโดยชุมชนในมิติความเป็นธรรมทางสังคม

 

 

ผู้เขียน

สมพร เพ็งค่ำ / รัฐวิศว์ เอื้อประชํานนท์ / อารียา ติวะสุระเดช / กฤษดา ขุนณรงค์ / มนทนา ดวงจําปา / ชลาลัย นาสวนสุวรรณ / จินดารัตน์ เพิ่มลาภวิรุฬห์ / ศรเดช คําแก้ว / ประสิทธ์ิชัย หนูนวล / ลมิตา เขตขัน

 

ภายใต้แผนงานความเป็นธรรมทางสังคมด้านสุขภาวะ
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)