Trailer สารคดี "ชายแดนไม่เงียบ" Voice of Borderland


ตัวอย่างสารคดีความยาว 4 นาที ที่บอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ลั๊วะ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ในการลุกขึ้นมาปกป้องบ้านเกิดจากมลพิษข้ามแดน โดยใช้แนวคิดและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ