รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการใช้ดัชนีบ่งชี้ทางเคมีและชีวภาพเพื่อติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศและการพัฒนาเครื่องมือสําหรับชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน


รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ การใช้ดัชนีบ่งชี้ทางเคมีและชีวภาพเพื่อติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศและการพัฒนาเครื่องมือสําหรับชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
Use of chemical and biological indices for air pollution monitoring and development of community tools for air quality measurement Chaloem Phra Kiat District, Nan Province

 

หัวหน้าโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ว่าน วิริยา

Assistant Professor Dr. Wan Wiriya


นักวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร จันทระ

Associate Professor Dr. Somporn Chanta

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนารักษ์ ไซพันธ์แก้ว

Assistant Professor Dr. Wanaruk Saipunkaew

ดร.ณัตติพร ยะบึง

Dr. Nuttipon Yabueng

 

โดย

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่