นักสืบไลเคน Lichen Detective


นักสืบไลเคน Lichen Detective

 

โครงการ การใช้ดัชนีทางเคมีและชวภาพเพื่อติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศ และการพัฒนาเคร่องมือสําหรับชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

 

สนับสนุนการจัดทําโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข