รายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดทำแผนที่ความเสี่ยง การติดตามการปนเปื้อน และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของชุมชน จากมลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าถ่านหินตกสะสมในสิ่งแวดล้อม


Mapping, Monitoring, and Assessing Impacts from Air Pollution from Coal-fired Power Plant on
Community Health and Quality of Life in Nan Province

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ และคณะ
Asst.Prof.Tanapon Phenrat

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)