แผ่นพับการเก็บตัวอย่างและการใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม


แผ่นพับการเก็บตัวอย่างและการใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับนักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองในการเฝ้าระวังมลพิษข้ามแดนจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน

จัดทำโดยทีมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร