การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย ผศ.ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์


Public Participation in Environmental Impact Assessment

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย ผศ.ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์

 

Download PDF 3.2 Mb.